Algemene voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. KRINGLOOPWINKELONLINE.: alle vestigingen en locaties die onderdeel uitmaken van KRINGLOOPWINKELONLINE;
b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KRINGLOOPWINKELONLINE een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen KRINGLOOPWINKELONLINE en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
d. Product: alle door KRINGLOOPWINKELONLINE ter verkoop aangeboden goederen.
e. KRINGLOOPWINKELONLINE verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van KRINGLOOPWINKELONLINE.

1.2 De Algemene Voorwaarden van KRINGLOOPWINKELONLINE zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KRINGLOOPWINKELONLINE. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

1.3 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KRINGLOOPWINKELONLINE en de klant zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

1.4 KRINGLOOPWINKELONLINE is ten allen gerechtigd de verkoopvoorwaarden van KRINGLOOPWINKELONLINE te wijzigen.

2. Prijzen

2.1 De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW maar exclusief eventuele verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
2.2 Indien de verkoopprijs niet staat vermeld op het betreffende product, dan wordt de het product uit de verkoop gehaald en opnieuw de verkoopprijs vastgesteld door de dienstdoende verkoopmedewerker van KRINGLOOPWINKELONLINE.
2.3 KRINGLOOPWINKELONLINE heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen.
2.4 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in prijzen op reclame-uitingen van KRINGLOOPWINKELONLINE, prijskaarten/labels in de winkel, website, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig KRINGLOOPWINKELONLINE, binden KRINGLOOPWINKELONLINE niet. Evenmin is KRINGLOOPWINKELONLINE gebonden aan prijsaanduiding als prijskaarten/labels die niet op de juiste producten zijn geplaatst en/of de producten in een verkeerd vak (al dan niet door toedoen van KRINGLOOPWINKELONLINE zijn geplaatst.
2.5 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van KRINGLOOPWINKELONLINE. Eventuele bezorgkosten zijn niet in de koopprijs begrepen en komen voor rekening van de klant.

3. Offertes

3.1 Alle door KRINGLOOPWINKELONLINE uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 10 werkdagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld.
3.2 KRINGLOOPWINKELONLINE behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken.
3.3 KRINGLOOPWINKELONLINE is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 10 werkdagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.

4. Prijsverhogingen

4.1 Indien KRINGLOOPWINKELONLINE met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is KRINGLOOPWINKELONLINE nie[emin gerechtigd tot verhoging van de prijs. KRINGLOOPWINKELONLINE is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 30% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste maand na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
4.3 De in lid 1 en lid 2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de klant door KRINGLOOPWINKELONLINE ontvangen binnen vijf werkdagen nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

5. Garantie

5.1 Tenzij anders vermeld geeft KRINGLOOPWINKELONLINE geen garantie op de door haar ten verkoop aangeboden producten.
5.2 Producten die onder garantie worden verkocht zijn voorzien van een garanties sticker en een product informatieblad.
5.3 Garantie bepalingen zijn alleen van kracht indien het product voorzien is van een onbeschadigde garantie sticker, en de kassabon kan worden overgelegd.
5.4 De kassabon wordt als geldig aankoopbewijs aangemerkt.
5.5 De klant dient aan te tonen dat het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt.
5.6 De garantietermijn bedraagt 1 maand en staat vermeld op het garantiebewijs.

5.7 Ingeval van gebreken wordt door KRINGLOOPWINKELONLINE per garantiegeval afzonderlijk beoordeeld of en zo ja in welke mate er sprake is van een gebrek. KRINGLOOPWINKELONLINE geeft binnen twee weken na ingebrekestelling door de klant uitsluitsel aan de klant.

5.8 KRINGLOOPWINKELONLINE heeft het recht te kiezen om het product te vervangen of middels een waardebon te vergoeden. Deze waardebon is dan ook alleen te besteden is bij KRINGLOOPWINKELONLINE.
5.9 De garantie vervalt indien sprake is van doorverkochte producten.
5.10 Indien de garantiesticker is beschadigd vervalt de aanspraak op garantie.
5.11 De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerd product.
5.12 Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: – het niet hebben doen aansluiten van een bij KRINGLOOPWINKELONLINE gekocht product door een erkende installateur; – het verkeerd hebben gemonteerd van een bij KRINGLOOPWINKELONLINE gekocht product; – het onoordeelkundig hebben getransporteerd van een bij KRINGLOOPWINKELONLINE gekocht product; – het in gebruik nemen en/of houden van een KRINGLOOPWINKELONLINE gekocht product voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld.

6. Reserveringen en verkochte producten

6.1 Producten kunnen gereserveerd worden voor een maximum van 5 werkdagen. Gereserveerde artikelen worden voorzien van een sticker waarop de datum, prijs en het tijdstip tot wanneer het product is gereserveerd, wordt aangetekend.
6.2 Producten kunnen niet door meerdere klanten tegelijkertijd gereserveerd worden.
6.3 Producten welke verkocht en betaald zijn en door de klant zelf opgehaald worden, worden voorzien van een ophaal sticker waarop de ophaaldatum wordt vermeld. Deze producten dienen binnen vijf werkdagen na betaling te worden opgehaald. Indien producten binnen genoemde termijn niet worden opgehaald wordt voor elke werkdag of een deel daarvan € 7,50– aan opslagkosten doorberekend aan de klant. Indien de goederen na 10 werkdagen niet zijn opgehaald worden zij opnieuw in de winkel geplaatst en verkocht. Er vindt geen restitutie van het aankoopgedrag plaats .

7. Retourneren van artikelen

7.1 Met uitzondering van producten voorzien van een garantiesticker en kassabon kunnen producten bij KRINGLOOPWINKELONLINE niet worden geruild of retour gegeven.

7.2 Bij ongebruikte, onbeschadigde of incomplete producten hanteert KRINGLOOPWINKELONLINE een retour/inruilmogelijkheid. Dit is een service vanuit KRINGLOOPWINKELONLINE.  U ontvangt een tegoedbon te besteden in de winkel, of er word samen naar een goede vervanging gezocht.  U krijgt geen geld terug in onze winkel.

8. Eigendomsrecht

8.1 KRINGLOOPWINKELONLINE blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

9. Betaling

9.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig door middel van een wecg betaalmiddel te voldoen op het moment van aankoop, met dien verstande dat producten die vanuit het magazijn worden geleverd, eerst bij de kassa moeten worden betaald, voordat de betreffende producten bij het magazijn kunnen worden opgehaald.
9.2 Betaling kan niet geschieden in termijnen.
9.3 Bezorgkosten dienen gelijktijdig met de aankoop van het product cq. de producten afgerekend te worden. Na betaling zal een afspraak voor de aflevering van ar?kelen worden
9.4 Facturen van KRINGLOOPWINKELONLINE dienen binnen dertig dagen na factuurdatum voldaan te worden op de door KRINGLOOPWINKELONLINE aan te geven wijze, bij gebreke waarvan de klant onmiddellijk en zonder nadere mededeling in verzuim is. In geval van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de klant terstond opeisbaar en is de klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim.
9.6 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat voldoening betrekking heeft op latere factuur.

10. Bezorging, schade en aflevering

10.1 Op verzoek kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van KRINGLOOPWINKELONLINE. Voor bezorging van producten worden bezorgkosten door KRINGLOOPWINKELONLINE in rekening gebracht aan de klant. De hoogte van deze eventuele bezorgkosten is afhankelijk van de plaats waar de producten dienen te worden bezorgd. De tarieven zijn te verkrijgen bij de kassa.
10.2 Wanneer de klant gebruik wil maken van de bezorgservice van KRINGLOOPWINKELONLINE wordt er afgesproken wanneer de producten bij de klant worden afgeleverd.
10.3 Aflevering geschiedt achter de voordeur van uw woning. Als er sprake is van een flat of appartementengebouw waarbij geen lift aanwezig is dient het trappenhuis voldoende ruimte te bieden voor een vrije doorgang voor twee personen. Onze medewerkers mogen niet zwaarder tillen dan 15 kilo per persoon. Goederen die zwaarder zijn dan genoemd gewicht worden op de begane grond afgeleverd.

10.4 Voor het bezorgen van producten dient de klant voorafgaand te controleren of deuren en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te kunnen plaatsen. Indien de klant op de afgesproken dag waarop de producten worden geleverd niet thuis is, dan wel geen voorziening heeft getroffen waardoor de producten kunnen worden afgeleverd, zal KRINGLOOPWINKELONLINE, indien de producten alsnog moeten worden afgeleverd, extra bezorgkosten in rekening brengen.

10.5 De aansluiting van producten geschiedt door de klant.
10.6 Schadeclaims met betrekking tot schade die door de bezorgservice van KRINGLOOPWINKELONLINE is toegebracht aan de woning van de klant, dienen direct vermeld te worden op de ritbrief en direct schriftelijk gemeld te worden aan KRINGLOOPWINKELONLINE t.a.v. bedrijfsleider.
10.7 Schadeclaims, als genoemd onder lid
10.6 worden achteraf niet in behandeling genomen.
10.8 De klant zal alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoeken van de schadeclaim. De klant geeft KRINGLOOPWINKELONLINE de gelegenheid een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of installatie van de producten.

11. Inspectie en schadeclaims met betrekking tot producten die de klant zelf heeft afgehaald

11.1 De klant is verplicht binnen een redelijke tijd na aankoop doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, de bij KRINGLOOPWINKELONLINE aangekochte producten te inspecteren.
11.2 Grove afwijkingen aan producten dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na aankoop bij KRINGLOOPWINKELONLINE t.a.v. de bedrijfsleider schriftelijk te zijn gemeld.
11.3 De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door KRINGLOOPWINKELONLINE de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de producten.
11.4 De klant is verantwoordelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens eigen vervoer. Deze schades komen niet in aanmerking voor reclamaties.
11.5 Alle elektronische apparatuur is werkend getest, mits anders is aangegeven. Mocht een apparaat het onverhoopt toch niet doen kan de klant 1 dag na aankoop terug komen in de winkel. Het apparaat wordt dan nogmaals getest. Indien noodzakelijk wordt het apparaat omgeruild voor een vergelijkbaar apparaat of wordt het aankoopbedrag geretourneerd middels een waardebon.

12. Bescherming persoons- en/of bedrijfsgegevens

12.1 KRINGLOOPWINKELONLINE leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, na. Indien een klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kan de klant hierover met KRINGLOOPWINKELONLINE contact opnemen. KRINGLOOPWINKELONLINE zal de klant alle gewenste informatie verstrekken en indien door de klant gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen.
12.2 De door de klant verstrekte gegevens worden door KRINGLOOPWINKELONLINE gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 KRINGLOOPWINKELONLINE is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden.
13.2 KRINGLOOPWINKELONLINE is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product.
13.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting onder lid 1 blijft buiten toepassing, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van KRINGLOOPWINKELONLINE of haar ondergeschikten.
13.4 De aansprakelijkheid van KRINGLOOPWINKELONLINE in die gevallen is te allen tijde beperkt tot directe schade.
13.5 KRINGLOOPWINKELONLINE sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade.
13.6 De omvang van de aansprakelijkheid van KRINGLOOPWINKELONLINE is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.

14. Overmacht

14.1 Indien KRINGLOOPWINKELONLINE door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
14.2 In geval van overmacht aan de zijde van KRINGLOOPWINKELONLINE heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding.
14.3 Onder overmacht van KRINGLOOPWINKELONLINE wordt verstaan elke van de wil van KRINGLOOPWINKELONLINE onagankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KRINGLOOPWINKELONLINE kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van KRINGLOOPWINKELONLINE en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport.

15. Verzuim/ontbinding

15.1 Indien de klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. KRINGLOOPWINKELONLINE is dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de klant gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, dan wel die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat KRINGLOOPWINKELONLINE tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de verder aan KRINGLOOPWINKELONLINE toekomende rechten.
15.2 Is de klant in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief van het Rapport Voorwerk II. Indien KRINGLOOPWINKELONLINE aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

16.1 De rechter van de vestigingsplaats van KRINGLOOPWINKELONLINE, die bij de overeenkomst partij is, is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen de overeenkomst betreffende in de ruimste zin des woords, tenzij bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten. KRINGLOOPWINKELONLINE houdt bovendien het recht de klant te dagvaarden voor de volgens de algemene regelingen bevoegde rechter.
16.2 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

17. Slotbepaling

De overeenkomsten en algemene voorwaarden van KRINGLOOPWINKELONLINE beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen KRINGLOOPWINKELONLINE en haar klanten. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen KRINGLOOPWINKELONLINE en haar klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.

Algemene voorwaarden downloaden